OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ELEKTRYK HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych przez ELEKTRYK HURT Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zwaną dalej Sprzedawcą. Sprzedawca jest podmiotem profesjonalnym, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 839017.

 2. Ogólne Warunki Sprzedaży, stanowią integralną część umów sprzedaży i dostawy, zawieranych ze Sprzedawcą i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, wymaga zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

 3. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, zatwierdzenie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy pierwszym zamówieniu, uważa się za ich uznanie dla wszystkich pozostałych zamówień i umów, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

 4. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży ELEKTRYK HURT Sp. z o.o.
  z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim:

a. OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży,

b. Zapytanie – oświadczenie potencjalnego Kupującego skierowane do Sprzedawcy, mające na celu uzyskanie informacji na temat podstawowych warunków umowy, w szczególności oferowanego przez Sprzedawcę towaru oraz jego ceny,

c. Oferta – oświadczenie Sprzedawcy odpowiadające na zapytanie Kupującego lub ogólnie, do większej liczby potencjalnych Kupujących, zawierające podstawowe warunki umowy,
w szczególności określenie towaru Sprzedawcy oraz cenę, stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy,

d. Zamówienie – oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności: rodzaj towaru, jego ilość i cenę, z zastrzeżeniem, że Zamówienie niezawierające ceny, złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Kupującego Informacji, oznacza akceptację Kupującego dla ceny zawartej w tej Informacji,

e. Sprzedawca lub Spółka – ELEKTRYK HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

f. Kupujący – każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Sprzedawcy zamówienie, dotyczące towarów i usług znajdujących się w ofercie Sprzedawcy,

g. Strony – Sprzedawca i Kupujący,

h. Kupujący pozostający w stałych stosunkach handlowych – Kupujący, zawierający drugą
i każdą kolejną umowę ze Sprzedawcą,

i. Limit kupiecki – potencjalna maksymalna kwota zadłużenia Kupującego względem Sprzedającego, w ramach której może być dokonana sprzedaż dla Kupującego z odroczonym terminem płatności. Jest on ustalany każdorazowo na podstawie przekazanych Spółce dokumentów finansowych Kupującego,

j. Towary, wyroby, produkty – rzeczy będące w ofercie sprzedaży Sprzedającego w dniu skutecznego złożenia Zamówienia.

 1. Ilekroć mowa w OWS o terminach oznaczonych w dniach, rozumie się przez nie terminy liczone w dniach kalendarzowych.

 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania zamówień.

 3. W przypadku nieważności lub bezskuteczności niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 2. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży

 1. OWS stanowią integralną część wszystkich ofert, chyba, że oferta stanowi inaczej. Jakiekolwiek zastrzeżenie, uzupełnienie lub zmiana warunków umowy w stosunku do OWS, będą skuteczne tylko pod warunkiem akceptacji przez Sprzedawcę, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia, są ważne z chwilą pisemnego ich potwierdzenia przez Sprzedawcę, pod rygorem nieważności, i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.

 3. Obowiązujące u Kupującego warunki (wzorce) umów w zakresie, w jakim zawierają odmienne postanowienia niż OWS, nie są wiążące dla Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca dopuszcza możliwość zawarcia umowy w innym trybie niż opisany w OWS.
  W takim przypadku OWS ma zastosowanie do umowy, jeżeli strony w umowie wyraźnie nie postanowiły inaczej.

§ 3. Oferta Sprzedawcy i zawarcie umowy

 1. Oferty składane są przez Sprzedawcę w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, mail) lub ustnej (telefonicznie) każdorazowo na zapytanie Kupującego lub ogólnie, w ofercie skierowanej do większej liczby potencjalnych Kupujących (np. Internet). Sprzedawca może wycofać lub zmodyfikować ofertę w każdym momencie.

 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego następuje w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, mail). W przypadku Kupujących pozostających w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą złożenie zamówienia może nastąpić w formie ustnej, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszego § 3 OWS.

 3. Brak odpowiedzi Sprzedającego w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia od Kupującego oznacza akceptację warunków zamówienia zgodnie z OWS.

 4. Brak odpowiedzi Kupującego w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia zamówienia od Sprzedającego oznacza akceptację OWS i jest wiążące dla Kupującego.

 5. W przypadku oferty pisemnej złożonej na zapytanie Kupującego, Sprzedawca przesyła Kupującemu informację o sposobie zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Kupujący składając zamówienie w formie pisemnej, poświadcza tym samym, iż Ogólne Warunki Sprzedaży zna i akceptuje.

 6. W przypadku oferty ustnej, Sprzedawca informuje Kupującego o sposobie zapoznania się
  z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, chyba, że Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych. Zawarcie umowy i akceptacja Ogólnych Warunków Sprzedaży następuje, jeżeli Kupujący nie poinformował niezwłocznie Sprzedawcy, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania Potwierdzenia zamówienia, o braku zgody na ich zastosowanie. W przypadku braku zgody Kupującego na stosowanie OWS, potwierdzenie zamówienia uważa się za nieważne i skutkuje brakiem możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Sprzedawcy.

§ 4. Informacje o towarach

 1. Wszystkie informacje dotyczące towarów zawarte są w katalogach producentów i innych materiałach reklamowych przedstawionych przez ich producentów. .

 2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi przedstawiające towary oferowane przez Sprzedawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny. Za ich treść odpowiedzialność ponoszą producenci.

§ 5. Cena

 1. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), chyba, że wyraźnie wskazano inaczej. Koszt transportu jest każdorazowo określany w Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku odbiorów własnych przez Kupującego, odbiór odbywa się na zasadach ex-works w magazynie Sprzedającego i wówczas koszt transportu nie jest naliczany. W innym wypadku, koszt transportu wkalkulowany jest w cenę sprzedaży lub fakturowany jest Kupującemu osobno.

 2. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia, a także inne opłaty oraz podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia, obciążają Kupującego, o ile strony pisemnie nie postanowiły inaczej.

 3. Ostateczną cenę towaru ustala się w potwierdzeniu zamówienia w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu potwierdzenia zamówienia.

 4. Udzielane przez Sprzedawcę rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy, ze wskazaniem ich wysokości oraz zamówienia i specyfikacji towaru, którego dotyczą, pod rygorem nieważności.

§ 6. Dostawa, termin dostawy

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę zamówionych towarów, jeśli takie warunki uzgodniono
  w potwierdzeniu zamówienia, na wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres dostawy na terytorium Polski i w terminie określonym w Potwierdzeniu zamówienia, jednak podane terminy dostaw należy traktować tylko jako punkt odniesienia, a nie zobowiązanie ze strony Sprzedawcy. Terminy te mogą ulec zmianie z różnych przyczyn, a w szczególności błędu,
  a nie tylko na skutek wystąpienia siły wyższej w rozumieniu prawa polskiego.

 2. Jeżeli nie zostanie ustalony termin dostawy, Sprzedawca dostarczy towar zgodnie ze swoim harmonogramem dostaw. W takim przypadku koszty dostawy są, zgodnie z pisemnym Potwierdzeniem zamówienia (wkalkulowane w cenę sprzedaży lub fakturowane Kupującemu oddzielnie).

 3. Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma umówionego terminu dostawy, mimo wyznaczenia mu przez Kupującego dodatkowego, uzgodnionego terminu, uprawnia to Kupującego do dochodzenia przysługujących mu roszczeń odszkodowawczych.

 4. W przypadku zamówienia z odbiorem własnym, Kupujący dokonuje odbioru zamówienia
  w miejscu i terminie określonym w Potwierdzeniu zamówienia.

W przypadku opóźnienia w odbiorze Kupujący może zostać́ obciążony kosztami magazynowania towaru z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.
W przypadku braku terminu odbioru w Potwierdzeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu go o dostępności towaru.

 1. Termin dostawy (wydania towaru) ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności siły wyższej.

 2. W przypadku skutecznego wycofania zamówienia w całości lub części, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę związanych z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku realizacji dostawy towaru przez Sprzedawcę, obowiązują następują̨ce uregulowania:

– Kupujący zapewnia niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek towaru ze środka transportu. Za nieuzasadniony przestój u Kupującego ponad 30 min, Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami przestoju,

– Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią okoliczności, opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z późniejszym terminem realizacji dostawy,

– Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia innych towarów, które znajdują się na środku transportu dostarczającym mu zamówiony towar, a powstałe na skutek rozładunku dokonanego przez Kupującego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ofertowania produktów bez zobowiązania do ich
  dostarczenia, jeśli na koncie Kupującego występują nieuregulowane należności płatnicze wobec Sprzedającego, bądź istnieją uzasadnione wątpliwości, co do zapłaty należności za zamówione produkty.

§ 7. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 1. Od momentu wydania towaru Kupującemu lub przewoźnikowi, Sprzedawcę przestaje obciążąć ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru.

 2. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu przesłania towaru.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego wyłącznie za szkody powstałe z winy umyślnej Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jeżeli zawiadomienie
  o roszczeniu zostanie zgłoszone po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym ryzyko związane
  z towarami zostało przeniesione na Kupującego.

 3. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności w zakresie niewypełnienia lub niewłaściwego wypełnienia zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub niewypełnienie zobowiązania będzie wynikać ze zdarzeń lub okoliczności leżących poza ich racjonalnie pojętą kontrolą, takich jak wojna, pożar, za wyjątkiem zobowiązania dokonania płatności w ustalonym terminie.

§ 9. Rękojmia i gwarancja

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym
  w zakresie wad nieukrytych, przy jego odbiorze.

 2. W przypadku dostarczania towaru przez Sprzedającego, zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych, musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, pod rygorem utraty uprawnień
  z tytułu odstępstw ilościowych. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, dokonuje na dokumencie przewozowym pisemnej adnotacji, w obecności kierowcy dostarczającego towar i z jego podpisem. Tak sporządzony protokół, Kupujący przekaże najpóźniej do 3 dni roboczych od dnia dostawy Sprzedawcy,
  w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Jeżeli to możliwe, kopia protokołu powinna być przekazana kierowcy, który dostarczył towar.

 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty odbioru towaru – chyba, że braki można było zauważyć podczas przyjmowania towaru – pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż do 3 dni od daty stwierdzania istnienia wady. W przypadku zgłoszenia reklamacji nie zawierającej dokładnego opisu wady towaru lub kopii dokumentów dotyczących dostawy tego towaru, Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji. W przypadku nie uzupełnienia reklamacji
  w terminie 3 dni od dnia wezwania, reklamacja będzie uważana za cofniętą.

 4. Po upływie terminów określonych w ust. 2 i 3 odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje wyłączona.

 5. Reklamowany przez Kupującego towar powinien być dostępny do dyspozycji Sprzedawcy we wskazanym przez niego terminie, w formie możliwej do oględzin i badań.

 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się wg własnego uznania wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana uwzględniając czas procesu technologicznego, niezbędnego dla wytworzenia zamiennego towaru. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad lub w przypadku nie usunięcia wady w terminie 3 miesięcy od uwzględnienia reklamacji, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zamiast usunięcia wady lub braków ilościowych, Sprzedawca będzie mógł w każdym przypadku zrealizować reklamacje poprzez uzgodnienie z Kupującym obniżenie ceny za dostarczony towar.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich.

 9. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych, tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do złożenia reklamacji ogranicza się do towarów wadliwych.

 10. W żadnym przypadku Kupujący nie może odesłać towaru w sposób nieuzgodniony ze Sprzedawcą zgodnie z § 11.

 11. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Kupującego będącego przedsiębiorcą.

 13. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego lub podmiotów z nim powiązanych ani podmiotów, które poniosły je w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności szkody spowodowane utratą projektowanego obiektu, prowadzonej inwestycji lub przyległych urządzeń, utratą produktu, utrata odsetek wynagrodzenia lub zysku.

 14. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wysokości faktycznie zapłaconej przez Kupującego ceny netto z tytułu nabycia sprzedanego Towaru i winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy w zakresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym ograniczona jest do wysokości 100% ceny netto zakupionych towarów i usług.

 15. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę
  w związku ze zgłoszeniem przez Kupującego nieuzasadnionej reklamacji.

§ 10. Zwrot towarów

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów jest zgoda Sprzedawcy, wyrażona w formie pisemnej.

 2. Zwrot towarów następuje jedynie na podstawie przekazanego przez Sprzedawcę, zaakceptowanego dokumentu zwrotu.

 3. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz właściwie zabezpieczone na czas transportu i oznakowane.

 4. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie, gdy materiał nie został poddany procesom obróbki mechanicznej bądź/i fizyko-chemicznej.

 5. Jeżeli zwrot nie dotyczy uznanej przez Sprzedającego reklamacji, koszt transportu do magazynu Sprzedającego ponosi Kupujący.

§ 11. Warunki płatności

 1. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie określonym w Potwierdzeniu zamówienia, nie dłuższym jednak niz

 2. 90 dni od dnia wystawienia faktury, z zastrzeżeniem
  ust. 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zaliczki/zadatku w wysokości i terminie określonym
  w Potwierdzeniu zamówienia.

 4. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe,
  a w przypadku gdy Kupującym jest podmiot gospodarczy – odsetki za opóźnienie
  w transakcjach handlowych. W przypadku opóźnienia płatności powyżej 14 dni Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia, kolejnego etapu danego zamówienia lub przyjęcia nowego zamówienia, a także odstą̨pić od umowy.

 5. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, jak również w przypadku gdy realizacja zamówienia spowoduje przekroczenie limitów zadłużenia ustalonych przez Sprzedawcę dla danego Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług, do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody, mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.

 6. Kupujący nie może dokonać potrąceń swoich wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedającego bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie. Należności wynikające z faktur nie mogą być przedmiotem cesji ani zabezpieczenia bez zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie.

 7. Sprzedający może zażądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych ustalonych w umowie.

§ 12. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedawca może zastrzec sobie prawo własności towarów do momentu zapłaty całości ceny chyba, że strony postanowią inaczej w formie pisemnej.

 2. Zastrzeżenie prawa własności obowiązuje do czasu uregulowania przez Kupują̨cego w całości wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy.

 3. W przypadku obróbki, przetwarzania towaru niezapłaconego lub jego połączenia z obcymi towarami, Sprzedawca uzyskuje prawo własności nowego produktu, proporcjonalnie do udziału ceny niezapłaconych towarów w całkowitej wartości nowego produktu.

 4. Do czasu uregulowania wszystkich zobowiązań przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo do odbioru wszelkich produktów znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą Kupującego, do których ma tytuł własności. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że Kupujący upoważnia niniejszym Sprzedawcę do wejścia na teren lub do budynku, gdzie produkty te są przechowywane, w celu ich odbioru.

 5. W przypadku zbycia przez Kupującego niezapłaconych produktów lub nowego obiektu,
  o którym mowa w pkt. 4, Sprzedawca przejmie przysługujące Kupującemu roszczenie o zapłatę wobec osoby trzeciej, w wysokości proporcjonalnej do niespłaconego długu za sprzedane, a niezapłacone produkty lub obiekt z pkt. 4.

§ 13. Obowiązujące prawo, właściwość miejscowa sądu

 1. Stosunki prawne, do których stosuje się niniejsze OWS, reguluje wyłącznie prawo polskie.

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań, rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Kupujący nie może dokonywać cesji praw wynikających ze stosunków objętych zakresem obowiązywania niniejszych OWS bez zgody Sprzedawcy, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Kupujący, akceptując OWS, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

 3. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.

 4. Niniejsze OWS zawierają wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami. Niniejsze OWS zastępują wszelkie uprzednie i aktualne negocjacje, zobowiązania i uzgodnienia między stronami, zarówno zawarte na piśmie, jak i ustne, w zakresie produktów, o których mowa
  w niniejszej umowie.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Wszelkie zmiany OWS obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych pomiędzy stronami zastosowanie mają OWS obowiązujące w dniu potwierdzenia zamówienia.

 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. OWS obowiązują od dnia ……….