OGO?LNE WARUNKI SPRZEDAZ?Y

OGO?LNE WARUNKI SPRZEDAZ?Y

ELEKTRYK HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Sprzedaz?y okres?laja? zasady zawierania i realizacji umo?w sprzedaz?y towaro?w oferowanych przez ELEKTRYK HURT Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, zwana? dalej Sprzedawca?. Sprzedawca jest podmiotem profesjonalnym, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 839017.

 2. Ogo?lne Warunki Sprzedaz?y, stanowia? integralna? cze?s?c? umo?w sprzedaz?y i dostawy, zawieranych ze Sprzedawca? i maja? do nich zastosowanie, chyba, z?e strony umowy wyraz?nie postanowiły inaczej. Kaz?de odste?pstwo od stosowania niniejszych Ogo?lnych Warunko?w Sprzedaz?y, wymaga zgody Sprzedawcy wyraz?onej w formie pisemnej.

 3. Jez?eli Kupuja?cy pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawca?, zatwierdzenie przezen? Ogo?lnych Warunko?w Sprzedaz?y przy pierwszym zamo?wieniu, uwaz?a sie? za ich uznanie dla wszystkich pozostałych zamo?wien? i umo?w, az? do czasu zmiany ich tres?ci lub odwołania ich stosowania.

 4. Definicje stosowane w Ogo?lnych Warunkach Sprzedaz?y ELEKTRYK HURT Sp. z o.o.
  z siedziba? w Wodzisławiu Śląskim:

a. OWS – Ogo?lne Warunki Sprzedaz?y,

b. Zapytanie – os?wiadczenie potencjalnego Kupuja?cego skierowane do Sprzedawcy, maja?ce na celu uzyskanie informacji na temat podstawowych warunko?w umowy, w szczego?lnos?ci oferowanego przez Sprzedawce? towaru oraz jego ceny,

c. Oferta – os?wiadczenie Sprzedawcy odpowiadające na zapytanie Kupuja?cego lub ogo?lnie, do wie?kszej liczby potencjalnych Kupuja?cych, zawieraja?ce podstawowe warunki umowy,
w szczego?lnos?ci okres?lenie towaru Sprzedawcy oraz cene?, stanowia?ce zaproszenie do zawarcia umowy,

d. Zamo?wienie – os?wiadczenie Kupuja?cego skierowane do Sprzedawcy zawieraja?ce wole? zawarcia umowy oraz niezbe?dne elementy umowy sprzedaz?y, w szczego?lnos?ci: rodzaj towaru, jego ilos?c? i cene?, z zastrzez?eniem, z?e Zamo?wienie niezawieraja?ce ceny, złoz?one w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Kupuja?cego Informacji, oznacza akceptacje? Kupuja?cego dla ceny zawartej w tej Informacji,

e. Sprzedawca lub Spółka ? ELEKTRYK HURT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

f. Kupuja?cy – kaz?da osoba prawna, osoba fizyczna, a takz?e jednostka organizacyjna nieposiadaja?ca osobowos?ci prawnej, kto?ra skierowała do Sprzedawcy zamo?wienie, dotycza?ce towaro?w i usług znajduja?cych sie? w ofercie Sprzedawcy,

g. Strony ? Sprzedawca i Kupujący,

h. Kupuja?cy pozostaja?cy w stałych stosunkach handlowych – Kupuja?cy, zawieraja?cy druga?
i kaz?da? kolejna? umowe? ze Sprzedawca?,

i. Limit kupiecki – potencjalna maksymalna kwota zadłuz?enia Kupuja?cego wzgle?dem Sprzedaja?cego, w ramach kto?rej moz?e byc? dokonana sprzedaz? dla Kupuja?cego z odroczonym terminem płatnos?ci. Jest on ustalany każdorazowo na podstawie przekazanych Spo?łce dokumento?w finansowych Kupuja?cego,

j. Towary, wyroby, produkty – rzeczy będące w ofercie sprzedaży Sprzedającego w dniu skutecznego złożenia Zamówienia.

 1. Ilekroć mowa w OWS o terminach oznaczonych w dniach, rozumie się przez nie terminy liczone w dniach kalendarzowych.

 2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do składania zamówień.

 3. W przypadku nieważności lub bezskuteczności niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 2. Zakres zastosowania Ogo?lnych Warunków Sprzedaz?y

 1. OWS stanowia? integralna? cze?s?c? wszystkich ofert, chyba, z?e oferta stanowi inaczej. Jakiekolwiek zastrzez?enie, uzupełnienie lub zmiana warunko?w umowy w stosunku do OWS, be?da? skuteczne tylko pod warunkiem akceptacji przez Sprzedawce?, wyraz?onej na pis?mie pod rygorem niewaz?nos?ci.

 2. Zmiana warunko?w umowy lub odre?bne ustne uzgodnienia, sa? waz?ne z chwila? pisemnego ich potwierdzenia przez Sprzedawce?, pod rygorem nieważności, i maja? zastosowanie wyła?cznie do danej transakcji handlowej.

 3. Obowia?zuja?ce u Kupuja?cego warunki (wzorce) umo?w w zakresie, w jakim zawieraja? odmienne postanowienia niz? OWS, nie sa? wia?z?a?ce dla Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca dopuszcza moz?liwos?c? zawarcia umowy w innym trybie niz? opisany w OWS.
  W takim przypadku OWS ma zastosowanie do umowy, jez?eli strony w umowie wyraz?nie nie postanowiły inaczej.

§ 3. Oferta Sprzedawcy i zawarcie umowy

 1. Oferty składane sa? przez Sprzedawce? w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, mail) lub ustnej (telefonicznie) kaz?dorazowo na zapytanie Kupuja?cego lub ogo?lnie, w ofercie skierowanej do wie?kszej liczby potencjalnych Kupuja?cych (np. Internet). Sprzedawca moz?e wycofac? lub zmodyfikowac? ofertę w kaz?dym momencie.

 2. Złoz?enie zamo?wienia przez Kupuja?cego naste?puje w formie pisemnej (przesyłka pocztowa, mail). W przypadku Kupuja?cych pozostaja?cych w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawca? złoz?enie zamo?wienia moz?e nasta?pic? w formie ustnej, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 niniejszego § 3 OWS.

 3. Brak odpowiedzi Sprzedającego w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zamówienia od Kupującego oznacza akceptację warunków zamówienia zgodnie z OWS.

 4. Brak odpowiedzi Kupującego w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia zamo?wienia od Sprzedającego oznacza akceptację OWS i jest wiąz?ące dla Kupującego.

 5. W przypadku oferty pisemnej złoz?onej na zapytanie Kupuja?cego, Sprzedawca przesyła Kupuja?cemu informację o sposobie zapoznania się z Ogo?lnymi Warunkami Sprzedaz?y. Kupuja?cy składaja?c zamo?wienie w formie pisemnej, pos?wiadcza tym samym, iz? Ogo?lne Warunki Sprzedaz?y zna i akceptuje.

 6. W przypadku oferty ustnej, Sprzedawca informuje Kupuja?cego o sposobie zapoznania się
  z Ogo?lnymi Warunkami Sprzedaz?y, chyba, z?e Kupuja?cy pozostaje w stałych stosunkach handlowych. Zawarcie umowy i akceptacja Ogo?lnych Warunko?w Sprzedaz?y naste?puje, jez?eli Kupuja?cy nie poinformował niezwłocznie Sprzedawcy, nie po?z?niej niz? w cia?gu 2 dni roboczych od otrzymania Potwierdzenia zamo?wienia, o braku zgody na ich zastosowanie. W przypadku braku zgody Kupuja?cego na stosowanie OWS, potwierdzenie zamo?wienia uwaz?a sie? za nieważne i skutkuje brakiem możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Sprzedawcy.

§ 4. Informacje o towarach

 1. Wszystkie informacje dotycza?ce towaro?w zawarte są w katalogach producentów i innych materiałach reklamowych przedstawionych przez ich producentów. .

 2. Ogłoszenia, reklamy i katalogi przedstawiaja?ce towary oferowane przez Sprzedawce?, maja? charakter wyła?cznie informacyjny. Za ich treść odpowiedzialność ponoszą producenci.

§ 5. Cena

 1. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawce? nie zawieraja? podatku od towaro?w i usług (VAT), chyba, z?e wyraz?nie wskazano inaczej. Koszt transportu jest każdorazowo określany w Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku odbiorów własnych przez Kupującego, odbiór odbywa się na zasadach ex-works w magazynie Sprzedającego i wówczas koszt transportu nie jest naliczany. W innym wypadku, koszt transportu wkalkulowany jest w cenę sprzedaży lub fakturowany jest Kupującemu osobno.

 2. Wszelkie inne koszty, moga?ce wyniknąc? w czasie realizacji zamo?wienia, a także inne opłaty oraz podatki obowia?zuja?ce w czasie realizacji zamo?wienia, obcia?z?aja? Kupującego, o ile strony pisemnie nie postanowiły inaczej.

 3. Ostateczna? cene? towaru ustala sie? w potwierdzeniu zamówienia w oparciu o ceny obowiązuja?ce u Sprzedawcy w dniu potwierdzenia zamo?wienia.

 4. Udzielane przez Sprzedawce? rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagaja? pisemnego potwierdzenia Sprzedawcy, ze wskazaniem ich wysokości oraz zamówienia i specyfikacji towaru, którego dotyczą, pod rygorem nieważności.

§ 6. Dostawa, termin dostawy

 1. Sprzedawca zapewnia dostawe? zamo?wionych towaro?w, jes?li takie warunki uzgodniono
  w potwierdzeniu zamo?wienia, na wskazany w zamo?wieniu przez Kupującego adres dostawy na terytorium Polski i w terminie okres?lonym w Potwierdzeniu zamo?wienia, jednak podane terminy dostaw nalez?y traktować tylko jako punkt odniesienia, a nie zobowiązanie ze strony Sprzedawcy. Terminy te moga? ulec zmianie z ro?z?nych przyczyn, a w szczególności błędu,
  a nie tylko na skutek wystąpienia siły wyz?szej w rozumieniu prawa polskiego.

 2. Jez?eli nie zostanie ustalony termin dostawy, Sprzedawca dostarczy towar zgodnie ze swoim harmonogramem dostaw. W takim przypadku koszty dostawy sa?, zgodnie z pisemnym Potwierdzeniem zamo?wienia (wkalkulowane w cene? sprzedaz?y lub fakturowane Kupującemu oddzielnie).

 3. Jeżeli Sprzedający nie dotrzyma umówionego terminu dostawy, mimo wyznaczenia mu przez Kupującego dodatkowego, uzgodnionego terminu, uprawnia to Kupującego do dochodzenia przysługujących mu roszczeń odszkodowawczych.

 4. W przypadku zamo?wienia z odbiorem własnym, Kupujący dokonuje odbioru zamo?wienia
  w miejscu i terminie okres?lonym w Potwierdzeniu zamo?wienia.

W przypadku opóźnienia w odbiorze Kupujący może zostać? obciążony kosztami magazynowania towaru z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.
W przypadku braku terminu odbioru w Potwierdzeniu zamówienia, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu go o dostępności towaru.

 1. Termin dostawy (wydania towaru) ulega przedłuz?eniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okolicznos?ci niezalez?nych od Sprzedawcy, w szczego?lnos?ci siły wyz?szej.

 2. W przypadku skutecznego wycofania zamo?wienia w całos?ci lub cze?s?ci, Kupujący zobowia?zany jest do pokrycia wszystkich koszto?w poniesionych przez Sprzedawce? związanych z realizacja? tego zamo?wienia. Zamo?wienie w z?adnym wypadku nie moz?e zostac? wycofane bez zgody Sprzedawcy, wyraz?onej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

 3. W przypadku realizacji dostawy towaru przez Sprzedawce?, obowia?zuja? następują?ce uregulowania:

– Kupujący zapewnia niezbe?dne s?rodki umoz?liwiające sprawny rozładunek towaru ze s?rodka transportu. Za nieuzasadniony przesto?j u Kupuja?cego ponad 30 min, Sprzedawca moz?e obciąz?yc? Kupującego kosztami przestoju,

– Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jez?eli wystąpia? okolicznos?ci, opisane w ust. 5 niniejszego paragrafu. W przypadku wystąpienia powyz?szych okolicznos?ci, Kupującemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z późniejszym terminem realizacji dostawy,

– Kupujący ponosi odpowiedzialnos?c? za uszkodzenia innych towaro?w, kto?re znajduja? sie? na s?rodku transportu dostarczającym mu zamówiony towar, a powstałe na skutek rozładunku dokonanego przez Kupuja?cego.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ofertowania produkto?w bez zobowia?zania do ich
  dostarczenia, jes?li na koncie Kupującego występuja? nieuregulowane nalez?nos?ci płatnicze wobec Sprzedającego, bądz? istnieja? uzasadnione wa?tpliwos?ci, co do zapłaty nalez?nos?ci za zamo?wione produkty.

§ 7. Realizacja dostawy i przejs?cie ryzyka

 1. Od momentu wydania towaru Kupującemu lub przewoz?nikowi, Sprzedawce? przestaje obcia?z?ąc? ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru.

 2. W przypadku braku szczego?łowych uzgodnien?, dostawa odbywa sie? wedle uznania Sprzedawcy i bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtan?szego sposobu przesłania towaru.

§ 8. Odpowiedzialnos?c?

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialnos?c? wobec Kupującego wyłącznie za szkody powstałe z winy umys?lnej Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jez?eli zawiadomienie
  o roszczeniu zostanie zgłoszone po upływie 6 miesięcy od dnia, w kto?rym ryzyko zwia?zane
  z towarami zostało przeniesione na Kupującego.

 3. Z?adna ze stron nie be?dzie ponosic? odpowiedzialnos?ci w zakresie niewypełnienia lub niewłas?ciwego wypełnienia zobowia?zan?, jez?eli opo?z?nienie lub niewypełnienie zobowiązania be?dzie wynikac? ze zdarzen? lub okolicznos?ci lez?a?cych poza ich racjonalnie pojęta? kontrola?, takich jak wojna, poz?ar, za wyja?tkiem zobowia?zania dokonania płatnos?ci w ustalonym terminie.

§ 9. Re?kojmia i gwarancja

 1. Kupujący jest zobowia?zany do zbadania towaru pod wzgle?dem ilos?ciowym i jakos?ciowym
  w zakresie wad nieukrytych, przy jego odbiorze.

 2. W przypadku dostarczania towaru przez Sprzedającego, zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilos?ciowych, musi nastąpic? niezwłocznie po odbiorze towaru, pod rygorem utraty uprawnien?
  z tytułu odstępstw ilos?ciowych. Jes?li Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilos?ciowe niezgodnos?ci z dokumentem dostawy, dokonuje na dokumencie przewozowym pisemnej adnotacji, w obecnos?ci kierowcy dostarczającego towar i z jego podpisem. Tak sporza?dzony protoko?ł, Kupuja?cy przekaz?e najpo?z?niej do 3 dni roboczych od dnia dostawy Sprzedawcy,
  w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania. Jez?eli to moz?liwe, kopia protokołu powinna byc? przekazana kierowcy, kto?ry dostarczył towar.

 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakos?ciowych musi nastąpic? niezwłocznie po odbiorze towaru, nie po?z?niej jednak niz? w terminie 7 dni od daty odbioru towaru – chyba, z?e braki moz?na było zauwaz?yc? podczas przyjmowania towaru – pod rygorem utraty uprawnien? z tytułu odste?pstw jakos?ciowych. Kupujący zobowia?zany jest do niezwłocznego zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakos?ciowych towaru, nie po?z?niej jednakz?e niz? do 3 dni od daty stwierdzania istnienia wady. W przypadku zgłoszenia reklamacji nie zawierającej dokładnego opisu wady towaru lub kopii dokumentów dotyczących dostawy tego towaru, Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji. W przypadku nie uzupełnienia reklamacji
  w terminie 3 dni od dnia wezwania, reklamacja będzie uważana za cofniętą.

 4. Po upływie termino?w okres?lonych w ust. 2 i 3 odpowiedzialnos?c? Sprzedawcy zostaje wyłączona.

 5. Reklamowany przez Kupującego towar powinien byc? doste?pny do dyspozycji Sprzedawcy we wskazanym przez niego terminie, w formie moz?liwej do ogle?dzin i badan?.

 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje sie? wg własnego uznania wymienic? zakupiony towar na wolny od wad lub wade? usuna?c?. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynach Sprzedawcy. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana uwzgle?dniaja?c czas procesu technologicznego, niezbe?dnego dla wytworzenia zamiennego towaru. W przypadku nie dostarczenia w wyz?ej wymienionych terminach towaru wolnego od wad lub w przypadku nie usunie?cia wady w terminie 3 miesie?cy od uwzgle?dnienia reklamacji, Kupuja?cemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zamiast usunie?cia wady lub brako?w ilos?ciowych, Sprzedawca be?dzie mo?gł w kaz?dym przypadku zrealizować reklamacje poprzez uzgodnienie z Kupuja?cym obniz?enie ceny za dostarczony towar.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnos?ci za towar, gdy towar został niewłas?ciwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnos?ci za towar uz?yty w sposo?b niezgodny z jego przeznaczeniem i włas?ciwos?ciami technicznymi, w kto?rym powstały szkody w wyniku błe?do?w wykonawczych i projektowych oso?b trzecich.

 9. Jez?eli spos?ro?d towaro?w dostarczonych i sprzedanych, tylko niekto?re sa? wadliwe i daja? sie? odła?czyc? od towaro?w wolnych od wad, uprawnienie Kupuja?cego do złoz?enia reklamacji ogranicza sie? do towaro?w wadliwych.

 10. W z?adnym przypadku Kupuja?cy nie moz?e odesłac? towaru w sposo?b nieuzgodniony ze Sprzedawca? zgodnie z § 11.

 11. Zakwestionowanie ilos?ciowe i/lub jakos?ciowe towaru nie uprawnia Kupuja?cego do wstrzymania płatnos?ci za zrealizowane dostawy.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnos?ci z tytułu re?kojmi wobec Kupuja?cego będącego przedsiębiorcą.

 13. Dla uniknie?cia wa?tpliwos?ci Strony potwierdzaja?, z?e Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnos?ci za jakiekolwiek szkody pos?rednie, wto?rne, straty gospodarcze i utracone korzys?ci Kupującego lub podmioto?w z nim powia?zanych ani podmioto?w, kto?re poniosły je w zwia?zku z wykonaniem Umowy, w szczego?lnos?ci szkody spowodowane utrata? projektowanego obiektu, prowadzonej inwestycji lub przyległych urza?dzen?, utrata? produktu, utrata odsetek wynagrodzenia lub zysku.

 14. W kaz?dym wypadku odpowiedzialnos?c? Sprzedawcy ograniczona jest do wysokos?ci faktycznie zapłaconej przez Kupuja?cego ceny netto z tytułu nabycia sprzedanego Towaru i winy umys?lnej lub raz?a?cego niedbalstwa Sprzedawcy. Odpowiedzialnos?c? Sprzedawcy z tytułu nienalez?ytego wykonania lub niewykonania umowy w zakresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym ograniczona jest do wysokos?ci 100% ceny netto zakupionych towaro?w i usług.

 15. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę
  w związku ze zgłoszeniem przez Kupującego nieuzasadnionej reklamacji.

§ 10. Zwrot towaro?w

 1. Warunkiem przyje?cia zwroto?w towaro?w jest zgoda Sprzedawcy, wyraz?ona w formie pisemnej.

 2. Zwrot towaro?w następuje jedynie na podstawie przekazanego przez Sprzedawce?, zaakceptowanego dokumentu zwrotu.

 3. Warunkiem przyjęcia zwracanych towaro?w jest to, by były one nieuszkodzone oraz włas?ciwie zabezpieczone na czas transportu i oznakowane.

 4. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie, gdy materiał nie został poddany procesom obróbki mechanicznej bądź/i fizyko-chemicznej.

 5. Jeżeli zwrot nie dotyczy uznanej przez Sprzedającego reklamacji, koszt transportu do magazynu Sprzedającego ponosi Kupujący.

§ 11. Warunki płatnos?ci

 1. Faktury wystawione przez Sprzedawce? sa? płatne w terminie okres?lonym w Potwierdzeniu zamo?wienia, nie dłuz?szym jednak niz

 2. 90 dni od dnia wystawienia faktury, z zastrzez?eniem
  ust. 2. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.

 3. Kupuja?cy zobowia?zany jest do zapłaty zaliczki/zadatku w wysokos?ci i terminie okres?lonym
  w Potwierdzeniu zamo?wienia.

 4. W przypadku opo?z?nienia płatnos?ci Sprzedawca ma prawo naliczyc? odsetki ustawowe,
  a w przypadku gdy Kupującym jest podmiot gospodarczy ? odsetki za opóźnienie
  w transakcjach handlowych. W przypadku opo?z?nienia płatnos?ci powyz?ej 14 dni Sprzedający ma prawo odmo?wic? realizacji zamo?wienia, kolejnego etapu danego zamo?wienia lub przyje?cia nowego zamo?wienia, a takz?e odstą?pic? od umowy.

 5. W przypadku opo?z?nienia w płatnos?ci ze strony Kupującego lub innych jego działan? na szkode? Sprzedawcy, jak ro?wniez? w przypadku gdy realizacja zamo?wienia spowoduje przekroczenie limito?w zadłuz?enia ustalonych przez Sprzedawce? dla danego Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub s?wiadczenia usług, do chwili usunie?cia zaistniałej przeszkody, maja?cej wpływ na realizacje? uzgodnionego s?wiadczenia.

 6. Kupujący nie może dokonać potrąceń swoich wierzytelnos?ci z wierzytelnos?ciami Sprzedającego bez zgody Sprzedającego wyraz?onej na pis?mie. Nalez?nos?ci wynikaja?ce z faktur nie moga? byc? przedmiotem cesji ani zabezpieczenia bez zgody Sprzedaja?cego wyraz?onej na pis?mie.

 7. Sprzedający może zażądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych ustalonych w umowie.

§ 12. Zastrzez?enie prawa własnos?ci

 1. Sprzedawca moz?e zastrzec sobie prawo własnos?ci towaro?w do momentu zapłaty całos?ci ceny chyba, z?e strony postanowia? inaczej w formie pisemnej.

 2. Zastrzez?enie prawa własnos?ci obowiązuje do czasu uregulowania przez Kupują?cego w całos?ci wszystkich zobowia?zan? wobec Sprzedawcy.

 3. W przypadku obro?bki, przetwarzania towaru niezapłaconego lub jego poła?czenia z obcymi towarami, Sprzedawca uzyskuje prawo własnos?ci nowego produktu, proporcjonalnie do udziału ceny niezapłaconych towarów w całkowitej wartos?ci nowego produktu.

 4. Do czasu uregulowania wszystkich zobowia?zan? przez Kupuja?cego, Sprzedawca ma prawo do odbioru wszelkich produkto?w znajduja?cych sie? w posiadaniu lub pod kontrola? Kupuja?cego, do kto?rych ma tytuł własnos?ci. Złoz?enie zamo?wienia jest ro?wnoznaczne z tym, z?e Kupuja?cy upowaz?nia niniejszym Sprzedawce? do wejs?cia na teren lub do budynku, gdzie produkty te sa? przechowywane, w celu ich odbioru.

 5. W przypadku zbycia przez Kupuja?cego niezapłaconych produkto?w lub nowego obiektu,
  o kto?rym mowa w pkt. 4, Sprzedawca przejmie przysługuja?ce Kupuja?cemu roszczenie o zapłate? wobec osoby trzeciej, w wysokos?ci proporcjonalnej do niespłaconego długu za sprzedane, a niezapłacone produkty lub obiekt z pkt. 4.

§ 13. Obowia?zuja?ce prawo, włas?ciwos?c? miejscowa sa?du

 1. Stosunki prawne, do kto?rych stosuje sie? niniejsze OWS, reguluje wyłącznie prawo polskie.

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąc? pos?rednio lub bezpos?rednio z niniejszych uregulowan?, rozstrzygane be?da? przez sa?dy powszechne włas?ciwe dla siedziby Sprzedawcy.

§ 14. Postanowienia kon?cowe

 1. Kupujący nie moz?e dokonywac? cesji praw wynikających ze stosunko?w obje?tych zakresem obowiązywania niniejszych OWS bez zgody Sprzedawcy, wyraz?onej w formie pisemnej pod rygorem niewaz?nos?ci.

 2. Kupujący, akceptuja?c OWS, wyraz?a zgode? na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawce? w celu wykonania zamo?wienia, jak i w celach marketingowych zwia?zanych z jego działalnos?cia?.

 3. Kupującemu przysługuja? wszelkie uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w szczego?lnos?ci prawo wgla?du we własne dane osobowe.

 4. Niniejsze OWS zawieraja? wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami. Niniejsze OWS zastępuja? wszelkie uprzednie i aktualne negocjacje, zobowia?zania i uzgodnienia mie?dzy stronami, zaro?wno zawarte na pis?mie, jak i ustne, w zakresie produkto?w, o kto?rych mowa
  w niniejszej umowie.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany OWS. Wszelkie zmiany OWS obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych pomiędzy stronami zastosowanie mają OWS obowiązujące w dniu potwierdzenia zamówienia.

 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWS maja? zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. OWS obowiązują od dnia 24 maja 2021 roku.